سفارش ملکه نژاددار

دوستان عزیز لطفا برای ثبت سفارش ملکه نژاددار از طریق واتس آپ مارو در جریان گذاشته و بعد از پرداخت بیعانه در اصرع وقت ملکه برای شما ارسال خواهد شد. 

شماره واتس آپ ما: ( 9652  841  0915 )

{لطفا حتما قید کنید که چه نژادی و چه تعداد و به چه صورت (با قفس یا کندوچه) میخواید.}

 
 

ملکه های کارنیکا جفت طبیعی (پیوند از لاین F1)

ملکه با کندوچه: 250 هزار

ملکه با قفس: 150 هزار

ملکه های کردوان جفت طبیعی (پیونداز لاین F1)

ملکه با کندوچه: 250 هزار

ملکه با قفس: 150 هزار

ملکه های قفقازی جفت طبیعی (پیونداز لاین F2)

ملکه با کندوچه: 250 هزار

ملکه با قفس: 150 هزار

ملکه باکره هرنژاد: 50 هزارتومان

حداقل سفارش: 5 عدد

ملکه تلقیح مصنوعی خالص هر نژاد: 500 هزار تومان

آرشیو ملکه های ارسالی ما